GENEL BİLGİLER

Yalta Yatırım Holding Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Odası 320306-5 No’lu kaydıyla Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu, No: 8/1 Beşiktaş – İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. Şirket Yönetim Kurulu Mehmet Sinan Tara, Agah Mehmet Tara, Fatma Nazlı Tara, Fatma Esra Tara ve Şarık Ömer Tara olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır.

Sermaye Yapısı:

Şirketin sermayesi, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 1.400.000.000 paya ayrılmış toplam 1.400.000.000 (bir milyar dört yüz milyon) Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır ve şirketin ortaklık yapısı aşağıda gösterildiği gibidir:

Ortaklar Sermaye Tutarı (TL) Yüzdesi
Mehmet Sinan Tara 935.801.098 %67
Agâh Mehmet Tara 154.733.448 %11
Fatma Esra Tara 154.732.727 %11
Şarık Ömer Tara 154.732.727 %11
TOPLAM 1.400.000.000 %100

Yönetim Kurulu:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden en çok 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdaki kişiler seçilmiştir:

İsimler Görev
Mehmet Sinan Tara Yönetim Kurulu Başkanı
Agâh Mehmet Tara Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Fatma Nazlı Tara Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Esra Tara Yönetim Kurulu Üyesi
Şarık Ömer Tara Yönetim Kurulu Üyesi

Amaç ve Konu:

Şirket`in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak, bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik esasları dahilinde çözümlemek; katıldığı veya kurduğu şirketlerin kendi çalışma alanlarındaki başarılarını artırmak ve sürekliliklerini sağlamak; riski dağıtmak; ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmak; iktisadi yatırımlar yanında insan kaynağı ve bilgi birikimini artırarak sosyal sorunlara yararlı ve sosyal adaletin teşekkülünde faydası olarak vakıflar kurmak veya kurulu olanlara katılmaktır.

Şirket`in yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet göstereceği başlıca konular sınırlı sayıda olmamak üzere şunlardır:

  • Mevcut veya yeni kurulacak şirketlere iştirak etmek, bunlarla kısa veya uzun süreli ortaklık veya iştirakler kurmak veya mali sorumlulukların paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapmak;
  • Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ile üzerlerinde tasarruf etmek;
  • İştiraki olan şirketlerin finans, danışmanlık, fizibilite faaliyetleri gibi ihtiyaçlarına merkezi yönetim organizasyonu şeklinde destek olmak;
  • İşlerinin gereği olarak gayrimenkul ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği adına, mali tablolarını tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer Üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin tesis etmek, kendi lehine ipotek ve rehin almak ve diğer ayni hakları tesis etmek;
  • Mevcut mevzuat ile uyumlu olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç etmek;
  • Amaç ve çalışma koşullarını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, trampa, bağış şeklinde gayrimenkul edinmek veya kiralamak, bunları başkalarına devir, ferağ etmek, kısmen veya tamamen başkalarına kiraya vermek, kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi ve gerekse pay sahibi ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis etmek, irtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunmak ve işletme rehni yapmak. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecekleri rizikolar için her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminatı alabilir.

MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine ödeme yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa ödemeler ve türleri Genel Kurul’da kararlaştırılır.